Polityka prywatności

serwisu internetowego AKSAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

 1. Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez AKSAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa pod adresem www.aksam.pl
 2. My, Administrator – AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Osieku, przy ul. Karolina 70, 32-608 Osiek, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000368060, NIP 5492410136 REGON 121366701, adres e – mail: aksam@aksam.pl, nr tel. +48 33 842 97 00
 3. Ty, Pan, Pani, Państwo, Klient – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w związku z korzystaniem z Serwisu.
 1. Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest AKSAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

 1. Czyje dane osobowe przetwarzamy?

W związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy dane osobowe użytkowników Serwisu: w szczególności naszych kontrahentów będących osobami fizycznymi (w tym: klientów, dostawców itd.), osób kontaktowych wskazanych przez wspomnianych kontrahentów ( w tym: przedstawicieli handlowych, osób wskazanych jako odpowiedzialne za realizację wspólnych projektów, kierowców itd.), osób z którymi prowadzimy korespondencje, osób zainteresowanych zatrudnieniem u nas. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

 1. Jakie dane gromadzimy za pomocą Serwisu, a także w jakim celu je wykorzystujemy?

Zakres Państwa danych, jakie gromadzimy oraz cele ich przetwarzania uzależnione są od wykorzystywanych funkcjonalności Serwisu, i tak:

 • Przeglądanie witryny Serwisu
 1. Jakie dane gromadzimy?

Dane zapisywane w formie logów serwera, w których użytkownik identyfikowany jest jako adres URL. Dane te obejmują:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.
 8. W jakim celu przetwarzamy dane?

Na potrzeby administrowania serwerem, na którym zapisany jest Serwis, a także analizy statystycznej ruchu w Serwisie.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że warunkuje możliwość prawidłowego korzystania z Serwisu.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

 1. zawartą umowę, której przedmiot stanowi usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz
 2. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości udostępniania Serwisu osobom trzecim, a także zagwarantowaniu prawidłowego wyświetlania Serwisu.
 3. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

 1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
 2. osoby zapewniające hosting danych,
 3. podwykonawcy uczestniczący w realizacji zawartych z Tobą umów.
 4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas niezbędny do wykonania zawartych umów lub przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych – przy czym w każdym przypadku nie krócej, niż przez okres Twoich odwiedzin na witrynach Serwisu.

Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 8 poniżej.

 • Wysyłanie wiadomości przez formularz kontaktowy
 • Jakie dane gromadzimy?

Dane niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie, w tym: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców – dodatkowo nazwa firmy i NIP.

 1. W jakim celu przetwarzamy dane?

W celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie (prowadzenia korespondencji) za pomocą poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. poczty tradycyjnej),
 2. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego, inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych,
 3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

Niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że warunkuje możliwość pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zwłaszcza prowadzenia korespondencji lub składania zamówień.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

 1. zawartą umowę, której przedmiot stanowi dostawa towarów lub świadczenie usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. powszechnie obowiązujące przepisy, które nakładają na nas obowiązki prawne, dla realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych – w szczególności w zakresie prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości lub archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na możliwości podejmowania działań wskazanych w pkt. II lit. b-f powyżej.
 4. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza:

 1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
 2. osoby zapewniające hosting danych,
 3. podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować zamówienia,
 4. osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. kurierzy lub przewoźnicy, pośrednicy płatności, rzeczoznawcy uczestniczący w procedurach reklamacji),
 5. osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej,
 6. nabywcy wierzytelności, związanych z transakcjami zawieranymi za pomocą Serwisu – w przypadku, gdy zdecydujemy się na dokonanie zbycia takich wierzytelności, w szczególności z uwagi na istnienie znacznych zaległości płatniczych.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy przetwarzania – będzie to:

 1. czas niezbędny do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, a także przedawnienia związanych z tym roszczeń,
 2. czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
 3. czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych.

Pamiętaj, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – masz możliwość zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych, zgodnie z pkt. 8 poniżej.

 • Przesyłanie aplikacji o pracę (rekrutacja)
 1. Jakie dane gromadzimy?

Dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego tj. w szczególności dane wymienione w art. 22(1) kodeksu pracy: a) imię (imiona) i nazwisko; b) data urodzenia; c) dane kontaktowe; d) wykształcenie; e) kwalifikacje zawodowe; f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia – z zastrzeżeniem że żądamy podania danych osobowych, o których mowa w lit. d, e i f – gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Jeżeli masz taką wolę, możesz przekazać nam także inne dane osobowe – jeżeli są to zwykłe dane osobowe, np. Twój wizerunek, przesyłając je, w sposób dorozumiany wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie; jeżeli przesyłasz nam informacje o swoim stanie zdrowia lub inne dane szczególnej kategorii, prosimy o dodanie zapisu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane?

W celu:

 1. podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienia obowiązków prawnych – w tym zwłaszcza z zakresu prawa pracy lub prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Niekiedy Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w innych rekrutacjach, obecnych lub przyszłych, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że warunkuje możliwość aplikowania na dane stanowisko, z wyjątkiem danych podanych za zgodą. Brak zgody nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji po stronie kandydata do pracy, z tym że nie będziemy mogli uwzględniać tych informacji w procesie rekrutacyjnym.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

W oparciu o:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. powszechnie obowiązujące przepisy, które nakładają na nas obowiązki prawne, dla realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych – w szczególności w zakresie prawa pracy lub prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. zgodę, jeżeli ma zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza:

 1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne,
 2. osoby zapewniające hosting danych,
 3. podwykonawcy, za pomocą których możemy realizować rekrutację,
 4. osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.
 5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zależnie od podstawy przetwarzania – będzie to:

 1. czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy,
 2. czas trwania obowiązków prawnych, z których wynika konieczność przetwarzania Twoich danych,
 3. czas trwania Twojej zgody.

Polityka plików cookies stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki prywatności.

 1. Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

 1. Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

 1. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

Możesz wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

 1. dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
 2. sprostowanie (poprawienie) danych,
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 4. usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 5. przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 11 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

 1. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw i wolności lub też b) istnieje podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 11 poniżej.

 1. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy – masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 1. Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: www.aksam.pl.

 1. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Karolina 70, 32-608 Osiek – z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”

tel. +48 33-842-97-00; e-mail: serwis@aksam.pl

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności – Polityka COOKIES

§1

 1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Administratora informacji oraz dostępu Administratora do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
 2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Polityce prywatności, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki Cookies. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
 3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Adminisratora za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 6. Polityka – niniejszej Polityka plików Cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do Polityki prywatności.
 7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu.

§2

 1. Administrator za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
 3. Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
 4. Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam przez okres wskazany w parametrach pliku lub do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tego rodzaju Cookies z Urządzenia.
 5. Korzystanie przez Administratora z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Tego rodzaju Cookies obejmują:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Serwisu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. W tym zakresie Administrator korzysta z usług:
 3. Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).
 4. Google Ads oraz Meta Ads  – w ramach których Serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych Klientów, a następnie ich wyświetlenia w sieci reklamowej danego dostawcy (Google lub Meta). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych.  Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:
 5. Google – https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
 6. Meta: https://www.meta.com/policy/cookies/
 7. W związku z korzystaniem z plików cookies, Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne, związane z historią przeglądania. Inne dane (jak np. imię, nazwisko, adres itd.) nie są w żaden sposób utrwalane.

§4

 1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Opis niezbędnych w tym celu czynności można odnaleźć na witrynach producentów, np:
 2. Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 3. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
 4. Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 • Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.